.דומלל המ הטלחהב ךל עייסל איה בישמ תרטמ

ךלש עוצקמ תריחבב הטלחהה תלבק ךילהת לש ןושארה בלשב ךל עייסל דעונ בישמ םע חיש-ודה
.ךיתופדעהל המיאתמה תועוצקמ לש הנטק הצובק רתאל איה הז בלש תרטמ .ינושארה ןוניסה בלש --
,וללה תועוצקמהמ דחא לכ לע עדימ ףוסאל לכות ,קמועל הריקחה בלש -- ינשה בלשב
.םהיניב רוחבל ךל רוזעיש עדימ

.ךילהתב בלש לכב ךתוא ךירדתו החנת בישמ
.תוקד 60-90 ללכ-ךרדב ךרוא בישמ םע חיש-ודה
Microsoft Internet Explorer - ב לועפל הבצוע בישמ
.םילסקיפ 600 לע 800 לש היצולוזרבו

וישכע בישמ םע חיש-ודה תא ליחתהל ןינועמ ינא

רחא ןמזל בישמ םע חיש-ודה תא תוחדל ףידעמ ינא

Copyright ©, 2000, Hebrew University of Jerusalem. All rights Reserved.