תנאי שימוש באתר

כיוונים לעתיד הוקם לשירות הציבור לסיוע בבחירת תחום לימודים, מקצוע ומוסד לימודים. צוות כיוונים לעתיד באוניברסיטה העברית בירושלים מציע את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

השימוש באתר הוא אנונימי, ללא צורך במסירת מידע המאפשר זיהוי. צוות כיוונים לעתיד רשאי להשתמש בתשובות ותגובות שלך, לצורך שיפור השירותים שהוא מציעה באתר, וכן לצרכי מחקר.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי שירות זה, שייכות לאוניברסיטה העברית בירושלים. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין, שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת האוניברסיטה העברית בירושלים.

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לאוניברסיטה העברית בירושלים (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין האוניברסיטה העברית בירושלים לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לאוניברסיטה העברית בירושלים כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין האוניברסיטה העברית בירושלים אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי האוניברסיטה העברית בירושלים לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

אחריות

השרות מוצע לציבור כמות שהוא, "As Is".
האוניברסיטה העברית בירושלים לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא האוניברסיטה העברית בירושלים באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
לא תשא האוניברסיטה העברית בירושלים באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים. זכור: מידע זה הוא כללי, ואינו מהווה עצה מקצועית למקרים ספציפיים. כאמור לעיל, החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו, וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.
האוניברסיטה העברית בירושלים לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java JavaScript Active-X.
לעניין סעיף זה, "האוניברסיטה העברית בירושלים" משמע לרבות עובדיה ונציגיה.